DRETS I OBLIGACIONS

El contracte laboral

214 PÁGINES DE DRETS I OBLIGACIONS

VII Conveni col·lectiu de la construcció

El VII Conveni col·lectiu de la construcció recull els drets i obligacions dels treballadors del sector de la construcció. A grans trets, en les 214 pàgines que consta es regulen temes com:

El Pla de Pensions Simplificat del Sector de la Construcció, que té vigència amb caràcter retroactiu des de 2022, preveu que la contribució empresarial en 2022 i 2023 sigui d’un 1% de l’import dels conceptes salarials de les taules del conveni de 2021, i en 2024, d’un 1% de les taules de 2021 més un 0,25% de les de 2023. En el 2025 es renegociaran les contribucions al pla de pensions.

  • Jornada laboral, horari i distribució dels torns
  • Classificació professional i salaris
  • Seguretat i riscos laborals
  • Drets i deures dels treballadors/es i de l’empresa
  • Tipus de contractes en el sector de la construcció

QUÈ SABER?

Tipus de Contracte

El signen l’empresari/a i el treballador/a per a la prestació laboral a una l’empresa per un temps indefinit.

El contracte fix-discontinu és un tipus de contracte laboral de caràcter indefinit, que té la particularitat que l’activitat laboral es duu a terme de manera intermitent en el temps.

Té per objecte tasques o serveis que la seva finalitat i resultat estan vinculats a obres de construcció, tenint en compte les activitats establertes en l’àmbit funcional del conveni general del sector de la construcció.

Té com a objectiu poder combinar l’activitat laboral retribuïda amb els processos formatius de la formació professional, estudis universitaris o especialitats formatives relacionades amb la construcció.

El contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis està destinada a persones amb títol universitari, de grau mig o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema d’FP, o el títol equivalent a ensenyaments artístics o esportius.

S’acorden límits de temps en la prestació dels serveis, la durada del qual depèn de necessitats temporals i objectives de l’empresa.

S’estén per màxim 12 mesos en un període de 18.

Concertat per una empresa de treball temporal i una empresa usuària que té com a objecte la cessió d’un treballador, contractat per l’empresa de treball temporal, per a prestar serveis a l’empresa usuària.

Taules salarials

Cada categoria professional contempla una salari base més complements específics d’antiguitat, nocturnitat, activitats perilloses, pagues extraordinàries, vacances… Les taules salarials per províncies i en import brut per any són:

BARCELONA

Peó ordinari: 25.016 €
Peó especialista: 25.453 €
Oficial de 2º: 27.480 €
Oficial de 1º:  29.412 €
Encarregat General: 32.867 €

TARRAGONA

Peó ordinari: 20.285 €
Peó especialista: 20.946 €
Oficial de 2º: 22.714 €
Oficial de 1º: 23.890 €
Encarregat General: 29.957 €

LLEIDA

Peó ordinari: 17.405 €
Peó especialista: 17.666 €
Oficial de 2º: 18.586 €
Oficial de 1º: 19.939 €
Encarregat General: 20.503 €

GIRONA

Peó ordinari: 19.077 €
Peó especialista: 19.792 €
Oficial de 2º: 21.892
Oficial de 1º: 23.700 €
Encarregat General: 25.497 €

BUSQUES FEINA?

Borsa de Treball