SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

Bones pràctiques ambientals

RESIDUS

Gestió de residus de la construcció

En la gestió dels residus de la construcció es tendeix a la reutilització, el reciclatge i la seva valorització per a la creació de nous materials i estructures. En el cas de no poder dur a terme alguna de les anteriors accions, es realitzen els tràmits per al seu abocament en dipòsits controlats.

Els residus els podem classificar en:

INERTS

Són aquells que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques significatives. Per exemple la runa (formigó, ceràmica, guix, teules…) o els metalls (ferro, alumini, acer…)

ESPECIALS

Exigeixen, en funció de les seves característiques químiques, físiques o biològiques, un procés de tractament o d’eliminació especial: terres contaminades (amb substàncies perilloses), amiant, equips elèctrics i electrònics, fluorescents, làmpades de mercuri, PBC, dissolvents, silicones…

NO ESPECIALS

Plàstic, fusta, vidre…

TECNOLOGIES

Tecnologia, processos i materials

L’ús de les tecnologies emergents en el sector de la construcció possibilita que tant el procés com el resultat final sigui molt més sostenible i eficient. És el que es coneix com a Construcció 4.0.

Es fa ús de:

TECNOLOGIES DIGITALS

 • Tecnologia BIM (Building Information Modeling)
  Mètode de treball que integra tots els agents que intervenen en el procés de construcció generant un model virtual que conté tota la informació relacionada amb la construcció.
 • Sistemes de gestió intel·ligents, monitorització i control (IoT)
  Ús de sensors, control per imatge, termografia…

TECNOLOGIES INDUSTRIALS

 • Ús de la robòtica per a la monitorització i inspecció de les infraestructures
  (llocs de difícil accés, clavegueram…)
  A través de la realitat virtual, realitat augmentada, robots autònoms, drons…
 • Automatització de processos
  Pel manteniment de les infraestructures i la seva optimització; i per obtenir dades sobre els equipaments.

TECNOLOGIES SOSTENIBLES

 • Ús de materials compostables
  Fongs, herbes, fruits, biodegradables i amb propietats funcionals.

 • Recobriments superficials per allargar la vida dels materials
 • Peces i estructures funcionalitzades
  Finestres que ajuden a una bona climatització, sostres impermeabilitzats vegetalment, teules que capten l’energia solar…

EFICIÈNCIA I ECONOMIA

Eficiència energètica i Economia circular

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El sector de la construcció treballa per disposar d’equipaments i infraestructures amb zero emissions de C02 i amb la màxima eficiència energètica, reduint al mínim la seva despesa, i apostant per les energies renovables.

Les construccions eficients energèticament es caracteritzen per:

 • Una bona climatització, gràcies a les millores en els aïllaments i la ventilació, que incrementi el grau de confort per a les persones
 • L’ús d’energies netes, principalment la solar, a través de plaques fotovoltaiques per obtenir l’electricitat i l’energia tèrmica per obtenir aigua calenta.

Les noves construccions ja es planifiquen tenint en compte criteris d’eficiència energètica. Però les construccions més antigues, d’abans dels anys 80, i de les que es calcula que n’hi ha a Catalunya més de 700.000, s’han de rehabilitar per fer-les més sostenibles.

SITUACIÓ ACTUAL

Escassetat de recursos i alta demanda de matèries primeres.

COM POSAR-HI FRE?

Reaprofitament

Reciclatge

Rehabilitació

Valorització

BENEFICIS QUE APORTA

AMBIENTALS:

 • Menor demanda de matèries primeres
 • Menys emissions de CO2 que genera el transport de matèries
 • Protecció de l’entorn natural i el medi ambient
 • Lluita efectiva contra el Canvi Climàtic

PER AL TERRITORI:

 • Creixement econòmic sostenible
 • Augment de la competitivitat d’un territori
 • Aposta per la innovació, la tecnologia i la modernització sostenible dels processos

 • Activació de l’economia i creació d’ocupació

ECONOMIA CIRCULAR

L’Economia Circular és clau en el sector de la construcció per allargar la vida útil de materials, productes i infraestructures ja existents i donar-los així un valor afegit. Es duu a terme amb diferents processos:

 • La reutilització de certs residus, materials i productes que encara poden funcionar per a l’elaboració de nous.

 • La rehabilitació d’aquelles infraestructures que poden continuar donant un servei a la societat.

 • El reciclatge, per aprofitar els materials que es troben als residus.

 • La valorització, per aprofitar energèticament els residus que no es poden reciclar.