DRETS I OBLIGACIONS

El contracte laboral

214 PÁGINES DE DRETS I OBLIGACIONS

VII Conveni col·lectiu de la construcció

El VII Conveni col·lectiu de la construcció recull els drets i obligacions dels treballadors del sector. A grans trets, en les 214 pàgines que consta es regulen temes com:

  • Jornada laboral, horari i distribució dels torns
  • Classificació professional i salaris
  • Seguretat i riscos laborals
  • Drets i deures dels treballadors/es i de l’empresa
  • Tipus de contractes en el sector de la construcció

Pla de Pensions

El Pla de Pensions Simplificat del Sector de la Construcció, que té vigència amb caràcter retroactiu des de 2022, preveu que la contribució empresarial en 2022 i 2023 sigui d’un 1% de l’import dels conceptes salarials de les taules del conveni de 2021, i en 2024, d’un 1% de les taules de 2021 més un 0,25% de les de 2023. En el 2025 es renegociaran les contribucions al pla de pensions.

QUÈ SABER?

Tipus de Contracte

El signen l’empresari/a i el treballador/a per a la prestació laboral a una l’empresa per un temps indefinit.

És un tipus de contracte laboral de caràcter indefinit, que té la particularitat que l’activitat laboral es duu a terme de manera intermitent en el temps.

Té per objecte tasques o serveis que la seva finalitat i resultat estan vinculats a obres de construcció, tenint en compte les activitats establertes en l’àmbit funcional del conveni general del sector.

Té com a objectiu poder combinar l’activitat laboral retribuïda amb els processos formatius de la formació professional, estudis universitaris o especialitats formatives relacionades amb la construcció.

Éstà destinat a persones amb títol universitari, de grau mig o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema d’FP, o el títol equivalent a ensenyaments artístics o esportius.

S’acorden límits de temps en la prestació dels serveis, la durada del qual depèn de necessitats temporals i objectives de l’empresa.

S’estén per màxim 12 mesos en un període de 18.

Concertat per una empresa de treball temporal i una empresa usuària que té com a objecte la cessió d’un treballador, contractat per l’empresa de treball temporal, per a prestar serveis a l’empresa usuària.

Taules salarials

Cada categoria professional contempla una salari base més complements específics d’antiguitat, nocturnitat, activitats perilloses, pagues extraordinàries, vacances… Les taules salarials per províncies i en import brut per any són:

BARCELONA

Peó ordinari: 25.016 €
Peó especialista: 25.453 €
Oficial de 2º: 27.480 €
Oficial de 1º:  29.412 €
Encarregat General: 32.867 €

TARRAGONA

Peó ordinari: 20.285 €
Peó especialista: 20.946 €
Oficial de 2º: 22.714 €
Oficial de 1º: 23.890 €
Encarregat General: 29.957 €

LLEIDA

Peó ordinari: 17.405 €
Peó especialista: 17.666 €
Oficial de 2º: 18.586 €
Oficial de 1º: 19.939 €
Encarregat General: 20.503 €

GIRONA

Peó ordinari: 19.077 €
Peó especialista: 19.792 €
Oficial de 2º: 21.892
Oficial de 1º: 23.700 €
Encarregat General: 25.497 €

BUSQUES FEINA?

Borsa de Treball